Subscribe to Secularism is a Womens Issue

Secularism is a Women’s Issue

Home > fundamentalism / shrinking secular space > Europe > Saop_tenje

Bosne i Hercegovine

Saop_tenje

by Nada Ler Sofronic

Tuesday 15 May 2007

Woman and Society
- Research, Policy and Advocacy Center
- Human Rights House 71000 Sarajevo
- Ante Fijamenga 14 b
- Phone/fax ++ 387 33 663 394 , 660 811 ext 207, mob.061 157 744
- e mail :
- womensoc bih.net.ba
- nadalsws bih.net.ba

Saop_tenje

Prijetnje _enskim reproduktivnim pravima

U okviru dvodnevnog seminara koji je za 14 _enskih nevladinih organizacija odr_an od 4.-6. maja u Sarajevu (organizator Kvinna till Kvinna, _vedska), dr Nada Ler Sofroni_ je imala jednu od uvodnih prezentacija i radionicu na temu «_enska reproduktivna prava-kontekst Bosne i Hercegovine».U svom izlaganju ona je ukazala na prijete_e znake fundamentalizama i klerikalizacije dru_tva koji atakuju na ova prava.

Dr. Ler-Sofroni_ je ukazala na potrebu da se _enski civilni sektor pripremi za otpor sve vidljivijoj navali retrogradnih tendencija koje osporavaju pravo _eni na kontrolu vlastitog tijela,pravo na izbor ho_e li, kada i pod kojim uslovima radjati ili ne, te na naro_ito na agresivne, manje ili vi_e javne atake na asistirani i zdravstveno siguran abortus koji je u Bosni i Hercegovini garantovan zakonom.

Dr.Nada Ler Sofroni_ je ukazala na medijske kampanje povodom tzv bijele kuge, u kojima se _ene, unutar Naciona direktno ili indirektno optu_uju za negativan prira_taj stanovni_tva i za «sabota_u», jer ne radjaju dovoljno i ne vr_e svoju «primarnu socijalnu i biolo_ku zada_u» i jer, kako je stav novinarke u jednoj emisiji citirala jedna od u_esnica ove radionice, «ubijaju potencijalne Mocarte i Betovene».

Na radionicama je konstatovano da su _enske nevladine organizacije uglavnom nepripremljene za sve agresivnije i sinhronizovanije klerikalisti_ke i retrogradne istupe kakve ve_ imamo prilike vidjeti u susjednim dr_avama, kao _to je na primjer bila nedavna diskusija na TV Crne Gore, gdje su feministkinje i neke _enske nevladine organizacije direktno optu_ene da propagiraju zlo_in i djeco-ubistva i u kojoj su prikazivane degutantne fotografije osaka_enih fetusa koje su po svemu sude_i montirane u «anti-abortion» propagandne svrhe. Dr. Nada Ler Sofroni_ je ukazala i na rezultat ankente koja pokazuje da prosje_no gradjanstvo na_alost zaista misli da se tu radi o fetusima koji su masakrirani u proceduri zakonom garantovanog abortusa.

«Mi na sre_u jo_ nemamo javno zagovoranje zakonske zabrane prava na abortus, kako _to je to slu_aj u nekim drugim tranzicijskim, pa i nekim nama susjednim zemljama.Ali bi bilo jako dobro da se upoznamo sa faktima kako se to pravo kod nas stvarno primjenjuje, odnosno ne primjenjuje i da se pripremimo za mogu_e bitke za o_uvanje _enska reproduktivna prava i prava na izbor, za _ta su se prethodne generacije _ena ve_ jednom te_ko izborile» rekla je dr. Nada Ler Sofroni_

Jedan od zaklju_aka radionice je bio da se _enski civilni sektor treba osposobiti za medijsko pariranje neprijateljima _enskih reproduktivnih prava i boriti se za osvajanje javnih prostora u kojima bi se afirmisali i promovisali argumentovani stavovi u prilog elementarnog prava _ene na kontrolu vlastitog tijela.

U Sarajevu, 6.05.2007

Izvor: Press slu_ba Centra «_ena i dru_tvo», Sarajevo